Kontaktirajte nas
Budi u tokuNaša pričaProizvodi
Preporučujemo

Pravila “Skidamo kapu”

Skidamo ti kapu! Za stav i karakter, za poslovne uspehe i privatne pobede! 🔥 🏆 🍀 Napiši nam u komentaru kojim ovogodišnjim postupkom se posebno ponosiš? Šta je tebi highlight ove godine? ✨ Znamo vas, znamo vaš stil, ponašanje i manire. Znamo da je mnogo vas koji ste bili sjajni u 2021. godini. Zaslužili ste nagradu, i zato smo odlučili da vas obradujemo sa 200 novogodišnjih Gorki kapa. Konkurs traje od 14.12. do 19.12. u ponoć. Izvlačenje dobitnika je u ponedeljak 20.12. kada će naš kreativni žiri imati težak zadatak da nagradi 200 najinspirativnijih poruka. Srećno!! 🥃 ❄

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je GOLD DRINK D.O.O. SUBOTICA, sa adresom sedišta Matije Korvina 17, Subotica, MB: 21393436, PIB: 110849923 (u daljem tekstu: Organizator).

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “SKIDAMO KAPU”. Nagradni konkurs se organizuje počev od 14.12.2021.godine od 15:00 h do 19.12.2021.godine do 23:59. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa “Skidamo kapu”, koje je Organizator doneo dana 14.12.2021. i koja stupaju na snagu dana 14.12.2021. godine. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Nagradni konkurs se organizuje u svrhu promocije Gorki List proizvoda i radi nagrađivanja kreativnosti kupaca.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje i odvija na teritoriji Republike Srbije, bez AP Kosovo i Metohija,

na instagram profilu Gorki List brenda.

Instagram: https://www.instagram.com/gorki_list/

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnici treba da ispune sledeće uslove:

 

        •      Zaprate instagram stranicu @gorki_list

        •      i na aktivacijskom postu ostave komentar na temu „Kojim postupkom iz 2021. godine se najviše ponosiš“

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju samo punoletna fizička lica.

Republici Srbiji, posetioci bioskopa Cineplexx . Jedna osoba ima pravo da objavi više od jednog komentara uz poštovanje obaveznih pravila nagradnog konkursa.

 

Komentar učesnika nagradnog konkursa:

        •      ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;

        •      ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;

        •      ne sme da sadrži šokantne, vulgarne, ili klevetničke reči, fraze koje podstiču na nasilje, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga, niti da bude kompromitujuće za samu osobu koja je komentar postavila.

 

5. NAGRADE KOJE SE DODELJUJU U OKVIRU KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

U okviru „SKIDAMO KAPU“  kreativnog nagradnog konkursa biće dodeljene sledeće nagrade:

        Gorki zimske kape – 200 komada

 

 

 

Organizator ne snosi odgovornost za bilo koje nedoslednosti koje se pojave, ili mogu da se pojave u vezi sa nagradama koje se dodeljuju. U slučaju da učesnici koji su dobili nagradu nisu ispunili uslove konkursa, nisu dostavili validnu poštansku adresu, ili nisu preuzeli nagradu ili nagradu odbiju, prestaje obaveza Organizatora za uručenje tih nagrada.

Učesnik je u obavezi da 20.12.2021. odmah nakon proglašenja u roku od 5 radnih dana dostavi sve podatke (Ime i prezime, Adresu, broj telefona) koje su potrebne za slanje nagrade.

 

Učesnici kreativnog nagradnog konkursa koji ispune kriterijume za dobijanje nagrada, primiće isključivo nagrade koje se izričito navode u ovim Opštim pravilima.

Učesnici neće biti u prilici da biraju boju kape, već se se odabir i slanje vršiti nasumično.

Mogućnost zamene nagrada ne postoji, niti postoji mogućnost zamene za novac.

Uručenjem nagrada prestaje bilo kakva dalja obaveza Organizatora. Sve eventualne troškove oko registracije glavne nagrade I druge vrste troškova, snosi sam dobitnik nagrade.

 

6. POBEDNICI KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

Dobitnicima kreativnog nagradnog konkursa se smatraju učesnici, koji su u okviru nagradnog konkursa “SKIDAMO KAPU” postavili na Gorki List profilu komentar (ispod nagradnog posta) na zadatu temu. 200 najinspirativnijih i najkreativnijih odgovora će odabrati kreativni žiri, koji je Organizator unapred odredio.

 

7. URUČENJE NAGRADA

Organizator je dužan da dobitnicima konkursa „SKIDAMO KAPU“:

        •      nagrade uruči najkasnije 30 dana od dana objave dobitnika.

 

Organizator će dobitnike kontaktirati na poslednje poznate kontakt podatke kojima on raspolaže, odnosno koje su učesnici naznačili.

Ako poštanska služba ne nađe dobitnika nagrada na konkretnoj adresi, odnosno ako se dva puta vrati pošiljka, time prestaje obaveza Organizatora da isporuči nagradu i dobitnik istu može preuzeti isključivo na adresi Đorđa Natoševića 44, 24000 Subotica.

 

8. ODGOVORNOST

Učestvovanjem u kreativnom nagradnom konkursu, učesnici pristaju na poštovanje odredbi ovih Opštih pravila, kao i na poštovanje odluka koje je doneo predstavnik Organizatora sa svojim saradnicima u vezi sa svim pitanjima koja se tiču KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA, a u skladu sa ovim Opštim pravilima.

 

Za bilo koja druga pitanja, učesnik se može obratiti Organizatoru putem email adrese gorkilist.nekatraje@jedinipravi.com.

 

9. USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

U kreativnom nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa (zaposleni u kreativnoj agenciji FullhouseOgilvy d.o.o.), kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa

 

10. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa.

Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti.

Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su:

Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom.

Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju nagradnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na isti kreativni predlog (kreativni komentar).

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese gorkilist.nekatraje@jedinipravi.com

Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima.

Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik nagradnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Subotici, u Republici Srbiji.

 

11. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa u toku konkursa, i u svrhu objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova korisnička imena objave na društvenim mrežama na Gorki List instagram nalogu, a u svrhu publiciteta ovog nagradnog konkursa i u svim zakonskim sredstvima oglašavanja. Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema obavezu da zatraži dodatno odobrenje od strane datih lica za objavu njihovih imena.

Ujedno, Organizator se obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika i dobitnika nagradnog konkursa.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila nagradnog konkursa i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 87/2018), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, kao i pravo na žalbu.

Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima) i o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Organizatora, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa, kao i da se navedeni podaci neće koristiti u druge svrhe.

 

12. VAŽENJE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Ova Opšta pravila nagradnog konkursa stupaju na snagu sa početkom aktivacije nagradnog konkursa, odnosno dana 14.12.2021.godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, a pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa.

 

U Subotici, dana 14.12.2021. godine

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

GOLD DRINK D.O.O. Subotica

Pod sloganom - Neka traje okupili smo prijatelje i ljubitelje Gorkog Lista, nazdravljajući tradiciji kvaliteta ukusa koji traje već 60 godina, sa jedinstvenom željom da sve što je dobro traje.


Prepoznatljiv i magičan ukus tajne recepture, doslednost i posvećenost svih koji je brižno čuvaju i primenjuju, decenijama garantujući originalan nepromenjen kvalitet, kao i imidž jedinstvene harmonije gorko-slatkog doživljaja, svakako su razlozi za trajanje  „Jedinog pravog“.

Domaćin, gospodin Vojin Đorđević, kreator i osnivač brenda Gorki List, zahvalio se svima koji su deo svog života, svoje ljubavi, pažnje, entuzijazma  i energije, kao i znanja i kreativnosti posvetili uopravo Gorkom Listu i istakao: „Osećao sam uvek veliku odgovornost da se ta ogromna energija i ljubav usmeri na pravi način i verujem da smo u tome uspeli, jer smo stvorili magičan brend čiju snagu ne gradimo samo mi, već i svi naši poslovni partneri u Srbiji i inostranstvu i naši potrošači, čije poverenje nismo baš nikada izneverili. Zahvaljujući jasnoj viziji i veri u potencijal Gorkog Lista - da postane i prepoznatljiv svetski brend, posvećeno gradimo njegovo plasiranje na inostranim tržištima, što sve nas dodatno inspiriše da damo samo najbolje u daljem razvijanju našeg brenda.“


Da dobra prijateljstva dugo traju, večeras na crvenom tepihu, dokazale su brojne zvanice iz sveta filma, muzike, mode, sporta i poslovnog okruženja, koje su se okupile oko teme - Neka traje, nazdravljajući u ime trajanja svih lepih i dobrih trenutaka i stvari u životu. Fantastičnom kabaretskom programu koji je vodila glumica Katarina Radivojević, u glamuroznoj koreografiji Milana Gromilića, koji je prikazao sve promene u životu, filmu i muzici u prethodnih šest decenija uz isticanje gorko-slatke jedinstvenosti Gorkog lista koja nepromenjena traje, prisustvovali su Neda Ukraden, Nataša Bekvalac, Lazar Ristovski, Iva Štrljić, Duška Jovanić, Jelena Tomašević, Suzana Mančić, Dušan Kecman, Mlađan Šilobad, Ana Bekuta, Eva Ras, Ilda Šaulić, Cakana i brojni drugi gosti koji su do sitnih sati uživali u žurci koja je usledila, na kojoj je pevao Saša Matić, a specijalni gost bila Jelena Karleuša.

1961. godine je osmišljena jedinstvena receptura Gorkog Lista od ukupno 27 lekovitih biljaka među kojima dominira pelin. Od tada, tokom dugih šest decenija, Gorki List neguje tajnu recepturu i garantuje vrhunski kvalitet i jedinstven ukus zahvaljujući kojima godinama zauzima lidersku poziciju u svojoj kategoriji u Srbiji, a zastupljen je i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Rusiji, Italiji, Rumuniji i Americi, gde uspešno sprovodi misiju predstavljanja domaćih proizvoda i ovog, više puta nagrađivanog, vodećeg brenda iz Srbije. 

Gorki List povezuje ljude

Prijavite se na naš newsletter.

Želite najnovjie informacije o svim našim događajima, proizvodima i akcijama?

Podeli sa prijateljima

Share
Share
Share

© 2010 - 2020   Pravila o privatnosti

Molimo vas unesite datum rodjenja

Označavanjem ovog polja potvrđujete da ste pročitali i slažete se sa našim Uslovima korišćenja i da ste pročitali naša Pravila o privatnosti